جدول قیمت لنز رنگی و طبی رنگی 1403/03/08

# تصویر محصول رنگی طبی رنگی
1 لنز رنگی سالانه آکواسافت (Aquasoft ) لنز رنگی سالانه آکواسافت (Aquasoft ) 1,000,000 تومان -
2 لنز طبی رنگی سالانه آکواسافت (Aquasoft) لنز طبی رنگی سالانه آکواسافت (Aquasoft) - 1,100,000 تومان
3 لنز رنگی سالانه آکواسافت سری لاکچری (Aquasoft) لنز رنگی سالانه آکواسافت سری لاکچری (Aquasoft) 1,100,000 تومان -
4 لنز طبی رنگی سالانه آکواسافت سری لاکچری (Aquasoft) لنز طبی رنگی سالانه آکواسافت سری لاکچری (Aquasoft) - 1,200,000 تومان
5 لنز رنگی سالانه آیسکالر (Icecolor) لنز رنگی سالانه آیسکالر (Icecolor) 990,000 تومان -
6 لنز طبی رنگی سالانه آیسکالر (Icecolor) لنز طبی رنگی سالانه آیسکالر (Icecolor) - 1,090,000 تومان
7 لنز رنگی سالانه آیسکالر (Icecolor Luxury) لنز رنگی سالانه آیسکالر (Icecolor Luxury) 1,090,000 تومان -
8 لنز طبی رنگی سالانه آیسکالر (Icecolor Luxury) لنز طبی رنگی سالانه آیسکالر (Icecolor Luxury) - 1,190,000 تومان
9 لنز رنگی سالانه یونیک (Uniqe) لنز رنگی سالانه یونیک (Uniqe) 750,000 تومان -
10 لنز طبی رنگی سالانه یونیک (Uniqe) لنز طبی رنگی سالانه یونیک (Uniqe) - 800,000 تومان
11 لنز رنگی سالانه سلنا (Selena) لنز رنگی سالانه سلنا (Selena) 750,000 تومان -
12 لنز طبی رنگی سالانه سلنا (Selena) لنز طبی رنگی سالانه سلنا (Selena) - 800,000 تومان
13 لنز رنگی سالانه ایفوریا (Euphoria) لنز رنگی سالانه ایفوریا (Euphoria) 900,000 تومان -
14 لنز طبی رنگی سالانه ایفوریا (Euphoria) لنز طبی رنگی سالانه ایفوریا (Euphoria) - 1,000,000 تومان
15 لنز رنگی روزانه یونیک (Uniqe) لنز رنگی روزانه یونیک (Uniqe) 400,000 تومان -
16 لنز طبی رنگی روزانه یونیک (Uniqe) لنز طبی رنگی روزانه یونیک (Uniqe) - 450,000 تومان
17 لنز رنگی روزانه دسیو (Desio) لنز رنگی روزانه دسیو (Desio) 550,000 تومان -
18 لنز طبی رنگی روزانه دسیو (Desio) لنز طبی رنگی روزانه دسیو (Desio) - 600,000 تومان
19 لنز طبی رنگی روزانه دهب (Dahab) لنز طبی رنگی روزانه دهب (Dahab) - 490,000 تومان
20 لنز رنگی روزانه دهب (Dahab) لنز رنگی روزانه دهب (Dahab) 440,000 تومان -
21 لنز رنگی روزانه هرا گریس (Hera Grace) لنز رنگی روزانه هرا گریس (Hera Grace) 345,000 تومان -
22 لنز رنگی روزانه رویال ویژن (Royalvision) لنز رنگی روزانه رویال ویژن (Royalvision) 345,000 تومان -
23 لنز رنگی فصلی هرا (Hera) لنز رنگی فصلی هرا (Hera) 370,000 تومان -
24 لنز رنگی فصلی بیوتی (Beauty) لنز رنگی فصلی بیوتی (Beauty) 370,000 تومان -
25 لنز رنگی سالانه رینبو (Rainbow) لنز رنگی سالانه رینبو (Rainbow) 535,000 تومان -
26 لنز طبی رنگی سالانه رینبو (Rainbow) لنز طبی رنگی سالانه رینبو (Rainbow) - 595,000 تومان
27 لنز طبی رنگی سالانه رینبو سری آیس (Rainbow) لنز طبی رنگی سالانه رینبو سری آیس (Rainbow) - 635,000 تومان
28 لنز رنگی سالانه رینبو سری آیس(Rainbow) لنز رنگی سالانه رینبو سری آیس(Rainbow) 575,000 تومان -
29 لنز طبی رنگی سالانه فستیوال (Festival) لنز طبی رنگی سالانه فستیوال (Festival) - 840,000 تومان
30 لنز رنگی سالانه فستیوال (Festival) لنز رنگی سالانه فستیوال (Festival) 710,000 تومان -
31 لنز طبی رنگی فصلی فستیوال (Festival) لنز طبی رنگی فصلی فستیوال (Festival) - 760,000 تومان
32 لنز رنگی فصلی فستیوال (Festival) لنز رنگی فصلی فستیوال (Festival) 450,000 تومان -
33 لنز طبی رنگی سالانه هرا (Hera) لنز طبی رنگی سالانه هرا (Hera) - 450,000 تومان
34 لنز رنگی سالانه هرا (Hera) لنز رنگی سالانه هرا (Hera) 400,000 تومان -
35 لنز طبی رنگی فصلی ایراپتیکس (Airoptix) لنز طبی رنگی فصلی ایراپتیکس (Airoptix) - 700,000 تومان
36 لنز رنگی فصلی ایراپتیکس (Airoptix) لنز رنگی فصلی ایراپتیکس (Airoptix) 700,000 تومان -
37 لنز طبی رنگی فصلی فرشلوک (Freshlook Colorblend) لنز طبی رنگی فصلی فرشلوک (Freshlook Colorblend) - 550,000 تومان
38 لنز رنگی فصلی فرشلوک (Freshlook Colorblend) لنز رنگی فصلی فرشلوک (Freshlook Colorblend) 550,000 تومان -
39 لنز طبی رنگی فصلی فرشلوک (Freshlook Colors) لنز طبی رنگی فصلی فرشلوک (Freshlook Colors) - 550,000 تومان
40 لنز رنگی فصلی فرشلوک (Freshlook Colors) لنز رنگی فصلی فرشلوک (Freshlook Colors) 550,000 تومان -
41 لنز رنگی سالانه الگانس(ELEGANCE) لنز رنگی سالانه الگانس(ELEGANCE) 600,000 تومان -
42 لنز طبی رنگی سالانه الگانس(Elegance) لنز طبی رنگی سالانه الگانس(Elegance) - 700,000 تومان
43 لنز طبی رنگی سالانه مینی اوا (Miniava) لنز طبی رنگی سالانه مینی اوا (Miniava) - 750,000 تومان
44 لنز رنگی سالانه مینی آوا (Miniava) لنز رنگی سالانه مینی آوا (Miniava) 700,000 تومان -
45 لنز طبی رنگی سالانه کلیرویژن آیس (Clearvision) لنز طبی رنگی سالانه کلیرویژن آیس (Clearvision) - 670,000 تومان
46 لنز رنگی سالانه کلیرویژن آیس (Clearvision) لنز رنگی سالانه کلیرویژن آیس (Clearvision) 570,000 تومان -
47 لنز رنگی الامور(Elamore) لنز رنگی الامور(Elamore) 1,500,000 تومان -
48 لنز طبی رنگی الامور(Elamore) لنز طبی رنگی الامور(Elamore) - 1,600,000 تومان
49 لنز رنگی فصلی زیروسون (Zeroseven) لنز رنگی فصلی زیروسون (Zeroseven) 450,000 تومان -
50 لنز طبی رنگی فصلی زیروسون (Zeroseven) لنز طبی رنگی فصلی زیروسون (Zeroseven) - 560,000 تومان
51 لنز طبی رنگی فصلی لابلا (Labella) لنز طبی رنگی فصلی لابلا (Labella) - 1,100,000 تومان
52 لنز رنگی فصلی لابلا (Labella) لنز رنگی فصلی لابلا (Labella) 1,000,000 تومان -
53 لنز طبی رنگی سالانه لابلا (Labella) لنز طبی رنگی سالانه لابلا (Labella) - 1,400,000 تومان
54 لنز رنگی سالانه لابلا (Labella) لنز رنگی سالانه لابلا (Labella) 1,300,000 تومان -
55 لنز طبی رنگی سالانه لورنس (Lorans) لنز طبی رنگی سالانه لورنس (Lorans) - 1,400,000 تومان
56 لنز رنگی سالانه لورنس (Lorans) لنز رنگی سالانه لورنس (Lorans) 1,300,000 تومان -
57 لنز رنگی فصلی کریستال (Crystal) لنز رنگی فصلی کریستال (Crystal) 580,000 تومان -
58 لنز طبی رنگی فصلی کریستال(Crystal) لنز طبی رنگی فصلی کریستال(Crystal) - 680,000 تومان
59 لنز رنگی سالانه پلیویو (Polyvue) لنز رنگی سالانه پلیویو (Polyvue) 710,000 تومان -
60 لنز طبی رنگی فصلی فلش (Flash Venicol) لنز طبی رنگی فصلی فلش (Flash Venicol) - 1,350,000 تومان
61 لنز رنگی فصلی فلش (Flash Venicol) لنز رنگی فصلی فلش (Flash Venicol) 990,000 تومان -
62 لنز طبی رنگی فصلی فلش (Flash Elixor) لنز طبی رنگی فصلی فلش (Flash Elixor) - 1,170,000 تومان
63 لنز رنگی فصلی فلش (Flash Elixor) لنز رنگی فصلی فلش (Flash Elixor) 990,000 تومان -
64 لنز طبی رنگی فصلی فلش (Flash Hydroxy) لنز طبی رنگی فصلی فلش (Flash Hydroxy) - 1,170,000 تومان
65 لنز رنگی فصلی فلش (Flash Hydroxy) لنز رنگی فصلی فلش (Flash Hydroxy) 990,000 تومان -
66 لنز طبی رنگی فصلی فنتسی (Phantasee Natural) لنز طبی رنگی فصلی فنتسی (Phantasee Natural) - 1,170,000 تومان
67 لنز رنگی فصلی فنتسی (Phantasee Natural) لنز رنگی فصلی فنتسی (Phantasee Natural) 990,000 تومان -
68 لنز طبی رنگی فصلی فنتسی (Phantasee Mellow) لنز طبی رنگی فصلی فنتسی (Phantasee Mellow) - 1,170,000 تومان
69 لنز رنگی فصلی فنتسی (Phantasee Mellow) لنز رنگی فصلی فنتسی (Phantasee Mellow) 990,000 تومان -
70 لنز طبی رنگی فصلی رینبو سری آیس (Rainbow) لنز طبی رنگی فصلی رینبو سری آیس (Rainbow) - 515,000 تومان
71 لنز رنگی فصلی رینبو سری آیس (Rainbow) لنز رنگی فصلی رینبو سری آیس (Rainbow) 475,000 تومان -
72 لنز طبی رنگی سالانه سولکو (Soleko) لنز طبی رنگی سالانه سولکو (Soleko) - 1,180,000 تومان
73 لنز رنگی سالانه سولکو (Soleko) لنز رنگی سالانه سولکو (Soleko) 1,180,000 تومان -
74 لنز طبی رنگی فصلی سولکو تویینز (Soleko) لنز طبی رنگی فصلی سولکو تویینز (Soleko) - 750,000 تومان
75 لنز رنگی فصلی سولکو تویینز (Soleko) لنز رنگی فصلی سولکو تویینز (Soleko) 720,000 تومان -
76 لنز طبی رنگی سالانه مارشال (Pretty Eyes) لنز طبی رنگی سالانه مارشال (Pretty Eyes) - 820,000 تومان
77 لنز رنگی سالانه مارشال (Pretty Eyes) لنز رنگی سالانه مارشال (Pretty Eyes) 790,000 تومان -
78 لنز طبی رنگی سالانه دهب سری گلد (Dahab) لنز طبی رنگی سالانه دهب سری گلد (Dahab) - 1,400,000 تومان
79 لنز رنگی سالانه دهب سری گلد (Dahab) لنز رنگی سالانه دهب سری گلد (Dahab) 1,400,000 تومان -
80 لنز طبی رنگی سالانه دهب سری پلاتینیوم (Dahab) لنز طبی رنگی سالانه دهب سری پلاتینیوم (Dahab) - 1,400,000 تومان
81 لنز رنگی سالانه دهب سری پلاتینیوم (Dahab) لنز رنگی سالانه دهب سری پلاتینیوم (Dahab) 1,400,000 تومان -
82 لنز رنگی فصلی لولیتا (Lolita) لنز رنگی فصلی لولیتا (Lolita) 550,000 تومان -
83 لنز طبی رنگی فصلی لولیتا (Lolita) لنز طبی رنگی فصلی لولیتا (Lolita) - 600,000 تومان
84 لنز طبی رنگی فصلی فرشتن (Freshtone) لنز طبی رنگی فصلی فرشتن (Freshtone) - 750,000 تومان
85 لنز رنگی فصلی فرشتن (Freshtone) لنز رنگی فصلی فرشتن (Freshtone) 700,000 تومان -
86 لنز طبی رنگی سالانه لازورد (Lazord) لنز طبی رنگی سالانه لازورد (Lazord) - 1,400,000 تومان
87 لنز رنگی سالانه لازرد (Lazord) لنز رنگی سالانه لازرد (Lazord) 1,300,000 تومان -
88 لنز رنگی سالانه جمستون سری کلاسیک (Gemstone) لنز رنگی سالانه جمستون سری کلاسیک (Gemstone) 900,000 تومان -
89 لنز رنگی سالانه جمستون سری کول (Gemstone) لنز رنگی سالانه جمستون سری کول (Gemstone) 900,000 تومان -
90 لنز رنگی فصلی آنستازیا سری آنستازیک (Anesthesia) لنز رنگی فصلی آنستازیا سری آنستازیک (Anesthesia) 1,600,000 تومان -
91 لنز رنگی فصلی آنستازیا سری دریم (Anesthesia) لنز رنگی فصلی آنستازیا سری دریم (Anesthesia) 1,600,000 تومان -
92 لنز رنگی فصلی آنستازیا (Anesthesia USA) لنز رنگی فصلی آنستازیا (Anesthesia USA) 1,600,000 تومان -
93 لنز رنگی فصلی آنستازیا سری کلاسیک (Anesthesia) لنز رنگی فصلی آنستازیا سری کلاسیک (Anesthesia) 1,600,000 تومان -
94 لنز رنگی فصلی آنستازیا سری ادیکت (Anesthesia) لنز رنگی فصلی آنستازیا سری ادیکت (Anesthesia) 1,600,000 تومان -
95 لنز طبی رنگی سالانه سولوتیکا سری نچرال (Solotica) لنز طبی رنگی سالانه سولوتیکا سری نچرال (Solotica) - 1,800,000 تومان
96 لنز رنگی سالانه سولوتیکا سری نچرال (Solotica) لنز رنگی سالانه سولوتیکا سری نچرال (Solotica) 1,500,000 تومان -
97 لنز طبی رنگی سالانه سولوتیکا سری هیدروکور (Solotica) لنز طبی رنگی سالانه سولوتیکا سری هیدروکور (Solotica) - 1,800,000 تومان
98 لنز رنگی سالانه سولوتیکا سری هیدروکور (Solotica) لنز رنگی سالانه سولوتیکا سری هیدروکور (Solotica) 1,500,000 تومان -
99 لنز طبی رنگی سالانه کلیرویژن (Clearvision) لنز طبی رنگی سالانه کلیرویژن (Clearvision) - 670,000 تومان
100 لنز رنگی سالانه کلیرویژن (Clearvision) لنز رنگی سالانه کلیرویژن (Clearvision) 570,000 تومان -
101 لنز طبی رنگی سالانه بونو (Bono) لنز طبی رنگی سالانه بونو (Bono) - 570,000 تومان
102 لنز رنگی سالانه بونو (Bono) لنز رنگی سالانه بونو (Bono) 470,000 تومان -
103 لنز رنگی سالانه گلوریا (Gloria) لنز رنگی سالانه گلوریا (Gloria) 700,000 تومان -
104 لنز طبی رنگی سالانه گلوریا (Gloria) لنز طبی رنگی سالانه گلوریا (Gloria) - 750,000 تومان
105 لنز طبی رنگی فصلی شیخ (Sheikh) لنز طبی رنگی فصلی شیخ (Sheikh) - 1,050,000 تومان
106 لنز رنگی فصلی شیخ (Sheikh) لنز رنگی فصلی شیخ (Sheikh) 1,000,000 تومان -
107 لنز طبی رنگی سالانه ایلوژن (Illusion) لنز طبی رنگی سالانه ایلوژن (Illusion) - 800,000 تومان
108 لنز رنگی سالانه ایلوژن (Illusion) لنز رنگی سالانه ایلوژن (Illusion) 800,000 تومان -
109 لنز رنگی فصلی دیاموند (Diamond) لنز رنگی فصلی دیاموند (Diamond) 550,000 تومان -
110 لنز رنگی فصلی گلوریا (Gloria) لنز رنگی فصلی گلوریا (Gloria) 600,000 تومان -
111 لنز بلک پوپیل کلیرویژن(Clearvision) لنز بلک پوپیل کلیرویژن(Clearvision) 550,000 تومان -
112 لنز بلک پوپیل رینبو (Rainbow) لنز بلک پوپیل رینبو (Rainbow) 590,000 تومان -
113 لنز کور رنگی Amaze لنز کور رنگی Amaze 4,000,000 تومان -
114 لنز فانتزی سالانه کلیرویژن (Clearvision) لنز فانتزی سالانه کلیرویژن (Clearvision) 800,000 تومان -
115 لنز رنگی فصلی رینبو  (Rainbow) لنز رنگی فصلی رینبو (Rainbow) 440,000 تومان -
116 لنز طبی رنگی سالانه هیپنوس (Hypnose) لنز طبی رنگی سالانه هیپنوس (Hypnose) - 1,200,000 تومان
117 لنز طبی رنگی سالانه جمستون (Gemstone) لنز طبی رنگی سالانه جمستون (Gemstone) - 1,000,000 تومان
118 لنز رنگی سالانه لولیتا (Lolita) لنز رنگی سالانه لولیتا (Lolita) 650,000 تومان -
119 لنز رنگی سالانه سولوتیکا سری هیدروکور ریو (Solotica) لنز رنگی سالانه سولوتیکا سری هیدروکور ریو (Solotica) 1,500,000 تومان -
120 لنز رنگی سالانه هیپنوس (Hypnose) لنز رنگی سالانه هیپنوس (Hypnose) 1,000,000 تومان -