جدول قیمت لنز طبی 1402/07/04

# تصویر محصول قیمت تک جفتی قیمت سه جفتی
1 لنز طبی سالانه آکواسافت ( Aquasoft ) لنز طبی سالانه آکواسافت ( Aquasoft ) 800,000 تومان -
2 لنز طبی سالانه آیسکالر (Icecolor) لنز طبی سالانه آیسکالر (Icecolor) 800,000 تومان -
3 لنز طبی سالانه مورنینگ کیو (Morning-Q) لنز طبی سالانه مورنینگ کیو (Morning-Q) 750,000 تومان -
4 لنز طبی سالانه نئوویژن (Neovision) لنز طبی سالانه نئوویژن (Neovision) 550,000 تومان -
5 لنز طبی سالانه رینبو (Rainbow) لنز طبی سالانه رینبو (Rainbow) 550,000 تومان -
6 لنز طبی سالانه هایدرو (Hydro HD) لنز طبی سالانه هایدرو (Hydro HD) 1,220,000 تومان -
7 لنز طبی سالانه بونو (Bono) لنز طبی سالانه بونو (Bono) 460,000 تومان -
8 لنز طبی سالانه کلیرویژن (Clearvision) لنز طبی سالانه کلیرویژن (Clearvision) 530,000 تومان -
9 لنز طبی فصلی ایراپتیکس(Airoptix) لنز طبی فصلی ایراپتیکس(Airoptix) 500,000 تومان 1,300,000 تومان
10 لنز طبی فصلی اویرا (Avaira) لنز طبی فصلی اویرا (Avaira) 342,000 تومان 900,000 تومان
11 لنز طبی فصلی اکسل (Xcel) لنز طبی فصلی اکسل (Xcel) 680,000 تومان 1,800,000 تومان
12 لنز طبی فصلی اکیوویو جانسون (Acuvue Osasys) لنز طبی فصلی اکیوویو جانسون (Acuvue Osasys) 361,000 تومان 950,000 تومان
13 لنز آستیگمات سالانه مورنینگ کیو (Morning-Q) لنز آستیگمات سالانه مورنینگ کیو (Morning-Q) 895,000 تومان -
14 لنز آستیگمات سالانه رینبو (Rainbow) لنز آستیگمات سالانه رینبو (Rainbow) 850,000 تومان -
15 لنز آستیگمات فصلی ایراپتیکس (Airoptix) لنز آستیگمات فصلی ایراپتیکس (Airoptix) 680,000 تومان 1,740,000 تومان
16 لنز آستیگمات فصلی اکیوویو جانسون (Acuvue) لنز آستیگمات فصلی اکیوویو جانسون (Acuvue) 400,000 تومان 1,100,000 تومان
17 لنز آستیگمات فصلی مورنینگ کیو (Morning-Q) لنز آستیگمات فصلی مورنینگ کیو (Morning-Q) 710,000 تومان 1,990,000 تومان
18 لنز آستیگمات فصلی پیورویژن بوش اند لومب (Purevision) لنز آستیگمات فصلی پیورویژن بوش اند لومب (Purevision) 460,000 تومان 990,000 تومان
19 لنز آستیگمات فصلی بایوفینیتی (Biofinity) لنز آستیگمات فصلی بایوفینیتی (Biofinity) 800,000 تومان 2,200,000 تومان
20 لنز طبی سالانه سافت ویژن (Soft Vision) لنز طبی سالانه سافت ویژن (Soft Vision) 800,000 تومان -
21 لنز طبی سالانه سولکو (Soleko SL55) لنز طبی سالانه سولکو (Soleko SL55) 950,000 تومان -
22 لنز طبی سالانه زیروسون (Zeroseven) لنز طبی سالانه زیروسون (Zeroseven) 560,000 تومان -
23 لنز طبی سالانه هرا (Hera) لنز طبی سالانه هرا (Hera) 370,000 تومان -
24 لنز طبی فصلی مورنینگ کیو (Morning-Q) لنز طبی فصلی مورنینگ کیو (Morning-Q) 380,000 تومان 1,050,000 تومان
25 لنز طبی  فصلی زیروسون (Zeroseven) لنز طبی فصلی زیروسون (Zeroseven) 380,000 تومان -
26 لنز طبی فصلی دفینیتی(Definity) لنز طبی فصلی دفینیتی(Definity) 360,000 تومان 1,000,000 تومان
27 لنز طبی فصلی بایوفینیتی (Biofinity) لنز طبی فصلی بایوفینیتی (Biofinity) 580,000 تومان 1,500,000 تومان
28 لنز طبی فصلی اولترا بوش اند لومب (Ultra) لنز طبی فصلی اولترا بوش اند لومب (Ultra) 370,000 تومان 1,000,000 تومان
29 لنز دو کانونی پیورویژن بوش اند لومب (Purevision) لنز دو کانونی پیورویژن بوش اند لومب (Purevision) 480,000 تومان 1,150,000 تومان
30 لنز طبی سالانه مارشال (Pretty eyes) لنز طبی سالانه مارشال (Pretty eyes) 780,000 تومان -
31 لنز طبی سالانه سولکو (Soleko SL38) لنز طبی سالانه سولکو (Soleko SL38) 490,000 تومان -
32 لنز طبی فصلی سولکو (Air Hydra) لنز طبی فصلی سولکو (Air Hydra) 580,000 تومان 1,600,000 تومان
33 لنز طبی فصلی سولکو (Soleko M1YAL) لنز طبی فصلی سولکو (Soleko M1YAL) 380,000 تومان 1,050,000 تومان
34 لنز طبی سالانه آرین (Aryan Vision) لنز طبی سالانه آرین (Aryan Vision) 460,000 تومان -